แก้ไขกระทู้
กรมพลศึกษา คัดเลือกผลงานนวัตกรรม ปี 58
................................................................................................
นางสาวดารณี  ลิขิตวรศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เปิดเผยว่า
กรมพลศึกษาได้จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2558 (Sport Science Innovative Contest 2015) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
และด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เยาวชนและประชาชนผู้มีความสนใจได้สร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมการประกวด
ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาสู่สาธารณชนอีกประการหนึ่งนั้น ได้มีเยาวชนและประชาชนผู้สนใจส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้นจำนวน 36 ทีม โดยในรอบคัดเลือกผลงานที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 15 ทีม แบ่งเป็นประเภท A สิ่งประดิษฐ์ใหม่ จำนวน 9 ทีม และ ประเภท B พัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิม จำนวน 6 ทีม ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 15 ทีมนั้น จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตผลงานตามความเหมาะสมจากดุลยพินิจของคณะกรรมการ เพื่อนำผลงานที่ผลิตขึ้นจริงเข้าร่วมการประกวดรอบตัดสิน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อไป ผู้สนใจเข้าร่วมงานประกวดรอบตัดสิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทรศัพท์ 0-2219-2671