แก้ไขกระทู้
ขอรบกวนผู้สมัครใจในการทำแบบสอบถาม ใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที
เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษาปริญญาโท ค่ะ

โดยกลุ่มเป้าหมายของการตอบแบบสอบถามคือ ผู้ที่เลี้ยงสุนัขหรือที่บ้านเลี้ยงสุนัข และอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยิ่งถ้าเป็นคนที่เคยพาสุนัขไปใช้บริการโรงแรมสำหรับสุนัข หรือ นำไปฝากเลี้ยง ยิ่งดีเลยค่ะ

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะในภาพรวมและไม่เปิดเผยผลการตอบที่เป็นรายบุคคลไม่ว่ากรณีใดๆค่ะ
ขอขอบพระคุณทุกท่านในการสละเวลาตอบแบบสอบถามเป็นอย่างสูงค่ะ

คลิกที่นี่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4vDYho1fe6LJATcF6lfYi_sRgKunE2rdXHshA8snJF57vfQ/viewform?usp=sf_link    
1.