แก้ไขกระทู้
เมื่อ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่ามูเซอแดง บ้านห้วยผักไผ่ ตำบลม่อนปิน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทอดพระเนตรเห็นบริเวณอ่างขาง ซึ่งเป็นหุบเขา ทรงมีพระราชดำริว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศหนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลย และมีสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก น่าจะใช้เป็นที่สำหรับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่น กรมพัฒนาที่ดินจึงเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว โดยจัดเตรียมเป็นแปลงทดลองปลูกพืชต่างๆ และต่อมา พ.ศ. 2513 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการหลวง ได้ทรงขอให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานสนองตามพระราชดำริ ในการทดลองพันธุ์ไม้เมืองหนาวชนิดต่างๆ เพื่อนำไปส่งเสริมแก่ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่น โดยตั้งเป็นสถานีวิจัยพืชเมืองหนาวขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "สถานีวิจัยเกษตรหลวงอ่างขาง"