แก้ไขกระทู้
ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ฮะ ตําบลบ้านปิง อําเภอหางดง บนเส้นทางสายสะเมิง-หางดง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 17 แยกเข้าไปประมาณ 300 เมตร โครงการหลวงห้วยผักไผ่สามารถเดินทางจากเชียงใหม่ได้สองทาง คือ ตามทางสายเชียงใหม่แม่ริม-สะเมิง-หางดงระยะทาง32กิโลเมตร และเส้นทางสายเชียงใหม่-หางดง-สะเมิง ระยะทาง 43 กิโลเมตร งานหลักของโครงการฯ คือ การรวบรวม ศึกษา และขยายพันธุ์กุหลาบชนิดตางๆ สิ่งที่น่าสนใจคือ สวนกุหลาบหลวงซึ่งเป็นแปลงกุหลาบในเนื้อที่12ไร่ปลูกไล่ไปตามไหลเขา มองดูสวยงามนับเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์กุหลาบที่มากที่สุด ช่วงฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ เดือนตุลาคม ถึงเดือนมภาพันธ์ของทุกปี