โดย: fluke.satawat

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนให้น้องหมา

โครงการทองหล่ออาสา ฉีดวัคซีนประจำปีให้น้องหมาน้องแมว

15 กุมภาพันธ์ 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (0) · อ่าน (1,076)
0

SHARES


0 shares
Dogilike.com :: โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนให้น้องหมา

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้จัดกิจกรรม  “ โครงการทองหล่ออาสา ฉีดวัคซีนประจำปีให้น้องหมาน้องแมว ” ให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ที่ ต.ภาษีเจริญ  อ.บางเลน  จ.นครปฐม ซึ่งกิจกรรมนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้เข้ามาฉีดวัคซีนให้น้องหมามาอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือ เพื่อป้องกันสุนัขจรจัดจากโรคติดต่อที่เป็นอันตรายกับสุนัขและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

     กิจกรรมนี้ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อได้จัดทำขึ้นเป็นทุกปี จนปีนี้เป็นปีที่ 25 แล้ว จุดเริ่มต้นของการฉีดวัคซีนน้องหมานั้น คุณเมสินี วิสิฐนรภัทร กล่าวว่า “ เกิดขึ้นจากการที่คุณหมอกฤติกา CEO โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้เริ่มช่วยมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการตั้งแต่เรียนจบใหม่ตั้งแต่ตอนแรก ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ คุณหมอไปเจอมูลนิธินี้ตั้งแต่ที่มีสุนัขแค่ 70 กว่าตัว เห็นแล้วเกิดความสงสารหมา เพราะเป็นหมาที่พิการแล้วถ้าจะต้องปล่อยให้ป่วยเป็นโรคอื่น ๆ อีก จะยิ่งน่าสงสารมากไปกว่านี้ แล้วพอหมาอยู่รวมกันมาก ๆ ถ้าตัวใดตัวหนึ่งป่วยมันมีโอกาสที่จะติดต่อกันได้ ทางคุณหมอเลยมีความคิดว่าที่จะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ให้กับสุนัข เลยฉีดวัคซีนรวมและวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขตั้งแต่ตอนนั้น และทำมาทุกปี จน 25 ปีแล้ว “

Dogilike.com :: โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนให้น้องหมา

     โดยภายในกิจกรรม CSR ฉีดวัคซีนน้องหมานั้น ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ได้รับความร่วมมือจากสัตวแพทย์และพยาบาล รวมไปถึงพนักงานของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อสาขาในกรุงเทพ ทั้ง 9 สาขา จากสาขาทั่วประเทศทั้งหมด 12 สาขา รวมทั้งสิ้น 40 กว่าคน เพื่อช่วยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและวัคซีนรวมให้กับสุนัขจรจัด จำนวนทั้งสิ้น 700 กว่าตัว เพื่อป้องกันสุนัขจรจัดจากเชื้อพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่ออื่น ๆ ซึ่งวัคซีนที่นำมาฉีดให้สุนัขนั้นเป็นวัคซีนที่สำคัญ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่สุนัขทุกตัวต้องได้รับ นอกจากจะป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสุนัขแล้ว ยังป้องกันโรคที่สามารถติดต่อจากสุนัขสู่คนได้อีกด้วย โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ซี่งก็ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่ออกมาเพื่อให้เจ้าของได้พาสุนัขไปฉัดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคร้ายนี้
 
Dogilike.com :: โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนให้น้องหมา
 
     ซึ่งหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของสัตว์ควบคุม ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2535 ไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวนั้น คือ ตามมาตรา 5 เจ้าของสัตว์ควบคุมต้องจัดการให้สัตว์ควบคุมทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์หรือผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ตามกำหนดเวลาดังนี้

     (1) ในกรณีของสุนัขให้เจ้าของจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนคร้ังแรกเมื่อสุนัขนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

     (2) ในกรณีของสัตว์ควบคุมอื่น ให้เจ้าของจัดการให้สัตว์ควบคุมดังกล่าวได้รับ การฉีดวัคซีนตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง

    กรณีเจ้าของสัตว์ควบคุมฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท

Dogilike.com :: โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนให้น้องหมา

Dogilike.com :: โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนให้น้องหมา

Dogilike.com :: โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนให้น้องหมา
 
     และกิจกรรมฉีดวัคซีนให้กับน้องหมานั้น ทางโรงพยาบาลทองหล่อไม่ได้จัดทำให้แค่เฉพาะมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เพราะในช่วงที่ใกล้ฤดูร้อนของทุก ๆ ปี ทางโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนั้นยังได้มีการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขในบริเวณชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณโรงพยาบาลทองหล่อของแต่ละสาขาภายในกรุงเทพทั้ง 9 สาขา โดยให้ประชาชนในพื้นที่นั้นพาสัตว์เลี้ยงของตนมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยทางโรงพยาบาลจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้คนชุมชนได้ทราบและจัดวันที่จะฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนได้นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนฟรี แต่ต้องพามาตามระยะเวลาที่โรงพยาบาลกำหนดนะครับ