โดย: Tonvet

รู้ก่อนพาน้องหมาไปหาหมอ ค่ารักษาและบริการในสถานพยาบาลสัตว์

รู้ที่มาที่ไป ทำไมค่ารักษาสัตว์แต่ละแห่งถึงไม่เท่ากัน เตรียมความพร้อมก่อนพาน้องหมาไปหาคุณหมอ

24 มิถุนายน 2562 · ชอบ  (0) · แสดงความคิดเห็น (1) · อ่าน (12,527)
67

SHARES


67 shares

 

  • กรมปศุสัตว์ได้ประกาศค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ ซึ่งครอบคลุมถึง ค่าทำหมัน ค่าเวชกรรมป้องกัน และค่าตรวจวินิจฉัย โดยมีราคาละเอียดของนิยามและลักษณะแจงไว้โดยละเอียด
 
  • ทั้งหมดเป็นรายการที่ให้เจ้าของสัตว์หรือผู้รับบริการได้ทราบเท่านั้น ทั้งนี้ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการจริงขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละสถานพยาบาลสัตว์ซึ่ีงมีรายละเอียดและต้นทุนไม่เท่ากัน ผู้ใช้บริการควรสอบถามไปยังสถานพยาบาลสัตว์ที่จะพาน้องหมาไปรักษาโดยตรงจะดีที่สุด


 

Dogilike.com :: รู้ก่อนพาน้องหมาไปหาหมอ ค่ารักษาและบริการในสถานพยาบาลสัตว์
     เพราะสุนัขเป็นสัตว์ที่มีค่า ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าขนม ค่าของเล่น หรือแม้แต่ค่ารักษาพยาบาล จริง ๆ แล้วค่ารักษาพยาบาลอาจไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักในการเลี้ยงสุนัข เพราะสุนัขเองก็คงไม่ได้ป่วยทุกวัน หากเราเน้นเลี้ยงสุนัขในเชิงป้องกันโรค อย่างมากก็จะมีแค่ค่าวัคซีน ค่ายาป้องกันเห็บ ค่ายาฆ่าพยาธิหนอนหัวใจ และยาถ่ายพยาธิ ซึ่งคิดโดยเฉลี่ยอาจไม่เกิน 1,000-2,000 บาทต่อตัวต่อปี เมื่อรวมกับค่าผ่าตัดทำหมันซึ่งทำครั้งเดียวตลอดชีวิตแล้ว ก็นับว่าไม่ได้สูงนักหากเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      แต่หากเมื่อใดที่น้องหมาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ก็อาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น บางรายอาจสูงเป็นหมื่นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับโรคและความผิดปกติที่เป็น รวมถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการรักษา แม้จะรักษาด้วยความผิดปกติเดียวกัน แต่ละตัวก็อาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการรักษาโรคของสัตว์ป่วยแต่ละตัว เพื่อน ๆ หลายคนก็คงจะมีความกังวลไม่น้อย เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสัตว์ เพราะสถานพยาบาลสัตว์แต่ละแห่งก็อาจต่างกันไป บทความนี้จึงอยากพาไปดูกันว่า ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์นั้น ทางกรมปศุสัตว์ได้วางกรอบเอาไรเท่าไรกันบ้าง เพื่อเป็นแนวทางและข้อควรรู้ก่อนพาน้องหมาไปหาหมอครับ

 

นิยามและลักษณะของค่ารักษาและบริการในสถานพยาบาลสัตว์     ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ นั้นมีขอบเขตระบุถึงเรื่องใดบ้าง เพราะตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2562 นั้น มีการระบุเอาไว้ชัดเจนถึงความหมายและขอบข่ายในค่ารักษาแต่ละรายการเอาไว้อย่างละเอียด ดังนี้
 


Dogilike.com :: รู้ก่อนพาน้องหมาไปหาหมอ ค่ารักษาและบริการในสถานพยาบาลสัตว์


 

     โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคสอง ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลสัตว์ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับสถานพยาบาลสัตว์ ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ลักษณะป้ายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ ป้ายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ รายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 
 
     ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ซึ่งจะตรงกับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป)
 
     ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
 
     ข้อ 3 ในประกาศนี้ (ตรงนี้เพื่อน ๆ จะต้องอ่านทำความเข้าใจให้ละเอียดรอบคอบด้วยนะครับ)
 
     “ค่าทำหมัน” หมายความว่า ค่าบริการในการควบคุมการเจริญพันธุ์ในสัตว์ การป้องกันการปฏิสนธิ ซึ่งการทาหมันเป็นวิธีป้องกันการตั้งท้องในสัตว์แบบถาวร โดยคิดค่าทำหมันรวมค่ายาสลบแบบฉีด ค่าเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการวางยาสลบและการผ่าตัด เช่น เข็ม ไซริงค์ สำลี ใบมีดผ่าตัด เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าตรวจเลือด ค่าตรวจการตั้งท้อง ค่ายากิน ค่าดูแลสัตว์ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด หรือกรณีที่พบความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น
 
 
     “ค่าเวชกรรมป้องกัน” หมายความว่า ค่าบริการในการสร้างเสริมสุขภาพแก่สัตว์ การทำให้ร่างกายสัตว์มีภูมิคุ้มกัน หรือความต้านทานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือทำให้โรคมีความรุนแรงน้อยลงเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค ได้แก่ การฉีดวัคซีน การถ่ายพยาธิ เป็นต้น โดยคิดค่าบริการรวมค่าวัสดุอุปกรณ์พื้นฐาน เช่น เข็ม ไซริงค์ สาลี เป็นต้น
 

     “ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์” หมายความว่า ค่าบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจทางโลหิตวิทยา ค่าตรวจเคมีโลหิตพื้นฐาน ค่าตรวจปัสสาวะ ค่าตรวจทางปรสิตวิทยา เป็นต้น โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าอุปกรณ์ในการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ไม่รวมค่าบำรุงรักษาเครื่อง ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ (ถ้ามี) เป็นต้น
 


 
Dogilike.com :: รู้ก่อนพาน้องหมาไปหาหมอ ค่ารักษาและบริการในสถานพยาบาลสัตว์


 
     ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์แสดงลักษณะและรายละเอียดของรายการอัตราขั้นสูง - ขั้นต่ำ ของค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ดังต่อไปนี้ ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย
 
     (1) ค่าทำหมัน
     (2) ค่าเวชกรรมป้องกัน
     (3) ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 
 
     รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีแทบท้ายประกาศ ทั้งนี้ บัญชีแนบท้ายประกาศ เป็นรายการ ที่ให้เจ้าของสัตว์หรือผู้รับบริการได้ทราบเท่านั้น ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการจริงขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละสถานพยาบาลสัตว์ 


 

ค่ารักษาและบริการในสถาพยาบาลสัตว์ในแต่ละรายการ
     ต่อไปนี้เป็นประกาศตามบัญชีแนบท้ายของค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถาพยาบาลสัตว์ โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1 ค่าทำหมัน 
 
 
- ค่าผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)       1,200 - 3,000 บาท/ตัว
 
- ค่าผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศเมีย (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)    1,500 - 4,000 บาท/ตัว
 
หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าตรวจเลือด ค่าตรวจการตั้งท้อง ค่ายากินค่าดูแลสัตว์ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด หรือกรณีที่พบความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น โดยค่าทำหมันคิดตามน้ำหนักตัวของสุนัข
 


 
Dogilike.com :: รู้ก่อนพาน้องหมาไปหาหมอ ค่ารักษาและบริการในสถานพยาบาลสัตว์


 
2 ค่าเวชกรรม
 
- วัคซีนเฉพาะโรค  150 - 300 บาท/โด๊ส
 
- วัคซีนรวมโรค (ไวรัสไข้หัด อะดีโนไวรัส พาร์โวไวรัส) 250 - 400 บาท/โด๊ส
 
- วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 60 - 100 บาท/โด๊ส
 
- ค่ายากินถ่ายพยาธิภายในทางเดินอาหาร (โดยคิดตามน้ำหนักตัว)  20 - 400 บาท/ตัว
 
- ค่ายากินป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ (โดยคิดตามน้ำหนักตัว)  100 - 400 บาท/ตัว
 
 
 
3 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการสัตวแพทย์
 
- ค่าตรวจทางโลหิตวิทยา (CBC) 150 - 300 บาท/ตัวอย่าง
 
 
- ค่าตรวจเคมีโลหิตพื้นฐาน เช่น ALT, ALP, AST, Creatinine, BUN,Total protein, albumin, Electrolyte (K, Na, Cl, Ca,phosphorus)  80 - 400  บาท/ชนิด
 
- ค่าตรวจปัสสาวะ  100 - 300 บาท/ตัวอย่าง
 
- ค่าตรวจทางปรสิตวิทยา 100 - 600 บาท/ตัวอย่าง
 
- ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา  200 - 1,000 บาท/ตัวอย่าง
 
- ชุดตรวจโรค(ไข้หัดสุนัข สำไส้อักเสบ พยาธิหนอนหัวใจ พยาธิในเม็ดเลือด)   300 -1,000 บาท/ชุดตรวจ
 

 
Dogilike.com :: รู้ก่อนพาน้องหมาไปหาหมอ ค่ารักษาและบริการในสถานพยาบาลสัตว์ 
4 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา
 
- ค่าเอกซเรย์ (X-ray)  300 - 1,000 บาท/แผ่น
 
- ค่าอัลตราซาวด์ (Ultrasound)  400 - 3,500 บาท/ครั้ง    ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้เป็นรายการที่ให้เจ้าของสัตว์หรือผู้รับบริการได้ทราบเท่านั้น ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการจริงขึ้นอยู่กับ การให้บริการของแต่ละสถานพยาบาลสัตว์แต่ละแห่งด้วย 


 

ทำไมค่ารักษาพยบาลและค่าบริการของแต่ละสถานพยาบาลสัตว์แต่ละแห่งจึงไม่เท่ากัน
     เป็นหลักการง่าย ๆ ที่ทำไมสถานพยาบาลสัตว์แต่ละแห่งจึงไม่เท่ากัน นั้นก็เพราะว่า "ต้นทุนของแต่ละแห่งไม่เท่ากัน" ขอยกตัวอย่างในเห็นภาพ กรณีเราพาสุนัขหนึ่งตัวไปผ่าตัดทำหมัน แต่ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน นั้นก็เพราะว่า การทำหมันนั้นมีรายละเอียดอีกมากมาย ไม่ได้มีแค่ค่าทำหมันเพียงอย่างเดียว เริ่มตั้งแต่ค่าตรวจเลือดเพื่อประเมินสุขภาพก่อนการวางยาสลบ ตรงนี้ถ้าเราไม่ตรวจเลือด ก็ต้องยอมรับความเสี่ยง หากสุนัขร่างกายไม่แข็งแรง แล้ววางยาสลบไปก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งสัตวแพทย์ส่วนใหญ่อาจปฏิเสธไม่ทำผ่าตัดให้ หากเจ้าของไม่ยอมให้สุนัขตรวจเลือดก่อนผ่าตัด ต่อมาเป็นขั้นตอนการวางยาสลบและการประคองการสลบ ถ้าเลือกใช้ยาสลบประเภทฉีดในการประคองการสลบก็จะราคาถูกกว่า แต่การใช้การดมยาสลบนั้นก็จะมีความปลอดภัยสูง และสุนัขจะฟื้นตัวจากการสลบได้เร็วกว่า แน่นอนว่าย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 


 

Dogilike.com :: รู้ก่อนพาน้องหมาไปหาหมอ ค่ารักษาและบริการในสถานพยาบาลสัตว์    เรื่องอุปกรณ์ผ่าตัด หากเลือกใช้การฆ่าเชื้อโดยการอบฆ่าเชื้อ ก็จะมีต้นทุนสูงกว่าการที่เอาอุปกรณ์ผ่าตัดแช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ แม้แต่วัสดุเย็บแผลผ่าตัด อย่างไหมเย็บก็มีหลายประเภท หลายเกรด ราคาก็แตกต่างกันไป บางสถานพยาบาลเลือดใช้วัสดุเย็บอย่างดี ราคาต้นทุนจึงสูงกว่า การให้สารน้ำระหว่างการผ่าตัด การเลือดใช้ยาฆ่าเชื้อ และยาลดปวด ระหว่าง ก่อน และหลังการผ่าตัด ก็มีต้นทุนไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นยาที่ผลิตขึ้นใช้สำหรับสัตว์โดยเฉพาะราคาก็จะสูงกว่ายาคน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสถานที่ มาตราฐานห้องผ่าตัด ความปลอดเชื้อ อุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพ เครื่องวัดความดันโลหิต ผ้าปูรองปรับอุณหภูมิ และทีมสัตวแพทย์ที่อาจมีทั้งคุณหมอผ่าตัด คุณหมอผ่าตัดผู้ช่วย คุณหมอวางยา ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ฯลฯ ซึ่งถ้าต้องใช้บุคคลากรหลายคน ก็ย่อมมีต้นทุนสูงกว่าการใช้สัตวแพทย์ผ่าตัดเพียงคนเดียว ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ก็ย่อมสะท้อนมาถึงความปลอดภัยของสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดด้วย อย่างไรก็ดีสัตวแพทย์ย่อมคำนึงถึงคุณภาพและมาตราฐานตามวิชาชีพเป็นสำคัญเสมอ


     การรักษาเรื่องอื่น ๆ ก็เช่นกัน อาจมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน ค่าใช้จ่ายจึงต่างกันไปตามต้นทุน ดังนั้นเพื่อน ๆ ที่จะพาน้องหมาไปหาคุณหมอ ควรจะสอบถามค่าใช้จ่ายกับสถานพยาบาลที่จะพาไปรักษาโดยตรงจะดีที่สุด ให้ทางสถานพยาบาลสัตว์จะได้ทำการประเมินค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ให้เราทราบก่อน เราจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลังครับ     


 

บทความโดย : Dogilike.com
www.dogilike.com

 
ข้อมูลบางส่วน :
http://certify.dld.go.th/certify/images/laws/Slaugtherhouse/Y2562/T0043/T_0043.PDF


ภาพประกอบ 
:
https://petlifetoday.com/wp-content/uploads/2017/09/shutterstock_545269885-min.jpg
https://s3.amazonaws.com/cdn-origin-etr.akc.org/wp-content/uploads/2015/10/12135419/GettyImages-589118396-800x600.jpg
https://media.mnn.com/assets/images/2018/10/veterinarian_holding_puppy.jpg.653x0_q80_crop-smart.jpg
https://noahsarkvet.com/wp-content/uploads/2017/10/The-Benefits-and-Side-Effects-of-Adequan-for-Pet-Arthritis.jpg
https://www.cybermagonline.com/wp-content/uploads/2015/10/Operating-Room.jpg