แก้ไขกระทู้
หากท่านกำลังมองหาลูกสุนัขไทยหลังอาน​ ขนกำมะหยี่ สีสวาด โดดเด่นมีระดับ สง่างาม ซื่อสัตย์ แสนรู้
เราขอเสนอลูกสุนัขของเรา โดยเรามีพ่อพันธุ์และ แม่พันธุ์ชั้นยอดเยี่ยม ร่างกายและขน เงางาม โดดเด่นมีระดับ ที่เราคัดสรรมาแล้วอย่างพิถีพิถัน เป็นสายเลือดจังหวัดตราดแท้เข้มข้น
ลูกสุนัขทุกตัวมีใบเพ็ดดีกรีจากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทย ได้รับวัคซีนวัคซีนโดยสัตวแพทย์ มีบริการส่งมอบฟรีทั่วประเทศไทย
หากปลายทางของท่านอยู่ที่ยุโรป หรืออเมริกา อาจมีค่าขนส่งทางเครื่องบินอีกส่วนหนึ่ง คิดตามที่จ่ายจริง
นอกจากนี้ หากสุนัขเสียชีวิตภายใน 7 วัน นับแต่ส่งมอบ เรายินดีเปลี่ยนตัวใหม่หรือคืนเงินเต็มจำนวน
เพราะ ความประทับใจของท่านเป็นความปรารถนาสูงสุดของเรา
TEL 0871763192 คุณพรทิพย์
https://www.facebook.com/lovethairidgeback เฟสบุค “เพจสุนัขไทยหลังอาน”

ประวัติโดยย่อของเรา
ภาษาอังกฤษ
“Thai Ridgeback Dog”(TRD) is the national dog of Thailand. There are so many historical inscriptionswhich recorded that Thai Ridgeback dogs were raised and developed to be beautiful and wise by upper classes and nobilities in palaces for such a long period of hundreds of years.

Currently, Thai people admire to raise international-breed dogs. Meanwhile, the number of Thai people who raise Thai Ridgeback dogs are decreasing dramatically, while Russian, Spanish, and German people admire to raise Thai Ridgeback dogs increasingly.

In A.D. 2000, Police Captain PansakKanthasornhad an opinion that the dog farmingin Thailand was still not standardizedadequately, for example, matching studs and brood <img src="/dog/images/cross.gif" class="sensor" alt="เซ็นเซอร์" title="เซ็นเซอร์คำหยาบหละ" /><!--bitch-->es that was still not systemic, breeders were lack of nutritional knowledge, farming was still open system without disease control and etc.Therefore, Police Captain PansakKanthasornhad established Thailand Ridgeback Dog Farm that is now located in Mae Sai District, Chiang Rai Province, Thailand,in order to increase population of Thai Ridgeback dogs and develop them to be beautiful, heathy with no disease, and wise, by arranging good farming, breeding, foods and place with appliedinternational standards.

This farm is currently being accepted by both Thai and foreign people. It is considered as the farm which has unique breeding styles with applied international standards and can generate high-quality Thai Ridgeback dogsin Thailand.

ประวัติโดยย่อของเรา
ภาษาฝรั่งเศษ
Le &#171; chien tha&#239;landais &#224; cr&#234;te dorsale &#187; est le chien national de la Tha&#239;lande. Plusieurs inscriptions historiques attestent que les chiens tha&#239;landais &#224; cr&#234;te dorsale furent &#233;lev&#233;s et d&#233;velopp&#233;s pour la beaut&#233; et l'intelligence sur un p&#233;riode de quelques si&#232;cles par les classes sup&#233;rieures et l'aristocratie fonci&#232;re.

Actuellement, l'&#233;levage de races &#233;trang&#232;res de chiens est populaire parmi les tha&#239;s : il y a beaucoup moins de tha&#239;s qui &#233;l&#232;vent des chiens tha&#239;landais &#224; cr&#234;te dorsale. Pendant ce temps, l'&#233;levage de chiens tha&#239;landais &#224; cr&#234;te dorsale est devenu plus populaire en Russie, en Allemagne et en Espagne.

En 2000, le capitaine de police PhansakKantisorn constata que l'&#233;levage de chiens en Tha&#239;lande n'&#233;tait pas encore conforme aux normes comme pr&#233;vu : par exemple, la saillie n'&#233;tait pas encore syst&#233;matis&#233;e, les &#233;leveurs connaissaient encore trop peu de la nutrition, le syst&#232;me semblait encore ouvert, sans aucun contr&#244;le sur la maladie, etc. Alors capitaine de police Phansak &#233;tablit une ferme d'&#233;levage de chiens au district de Mae Sai en province de Chiang Rai, Tha&#239;lande afin d'augmenter le nombre de chiens tha&#239;landais &#224; cr&#234;te dorsale et les &#233;lever beaux, forts, sains et intelligents par un processus intelligent d'&#233;levage et de gestion du r&#233;gime alimentaire conform&#233;ment aux normes internationales.

De nos jours, la ferme est accept&#233;e par les &#233;trangers comme par les tha&#239;s. On peut dire qu'elle poss&#232;de un style individuel de produire des chiens tha&#239;landais &#224; cr&#234;te dorsale de grande qualit&#233; conform&#233;ment aux normes internationales - le seul endroit en Tha&#239;lande.
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99/chien-tha%C3%AFlandais-%C3%A0-cr%C3%AAte-dorsale/774221062652545

ประวัติโดยย่อของเรา
ภาษารัสเซีย
Тайский риджбек — это национальная порода собак вТаиланде. Различные исторические источники указывают, что в течении сотен летТайский риджбек воспитывался и рос среди людей высоких социальных классов иаристократов при дворе, что сделало его очень красивым и умным.

В наши дни среди тайцев популярно заводить иностранныепороды собак и тех кто решает завести риджбека значительно меньше. И наоборотпопулярность к этой породе вернулась в России, Испании и Германии.

В 2000 году Капитан полиции Пансак Пантасон заметил,что разведение этих собак в Таиланде еще не соответствует тем стандартам какимдолжно. Например, контроль над породой не систематизирован, заводчики еще необладают достаточными знаниями о рационе, система воспитания не настроена,заболевания не контролируется и т.д. Капитан Пансак основал питомник тайскогориджбека в городе Мэсаи, в провинции Чианграй чтобы увеличить популяцию этойпороды собак. В этом месте, соответствующем принятым стандартам, разводяткрасивых, сильных, здоровых и очень умных представителей этой породы за которыми хорошо ухаживают и внимательноследят за их рационом.

В наши дни питомник получили признание как среди тайцев так и иностранцев.Питомник имеет свой особый стиль уходакоторый присущ только ему и соответствует международным стандартам. Здесь,разводят риджбеков, с одними из лучших в Таиланде, показателями качествапороды.
https://www.facebook.com/notes/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99/%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BA/773885032686148