แก้ไขกระทู้

การรักษาโรคหัวใจในปัจจุบันโดยมากจะเป็นการรักษาทางยา เพื่อชะลอไม่ให้สุนัขเข้าสู่ภาวะหัวใจล้มเหลว ภายหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจสุนัขจําเป็นจะต้องได้รับยาไปตลอดชีวิต และควรเข้ารับการตรวจประเมินสภาพร่างกายและการทํางานของหัวใจโดยสัตวแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับขนาด และชนิดยาตามอาการที่สุนัขแสดง รวมท้ังเฝ้าระวังการทํางานของอวัยวะอื่นๆ เช่น ไต และตับ เนื่องจากหัวใจเป็นศูนย์รวมของการไหลเวียนเลือดภายในร่างกายหากมีปัญหาเกิดขึ้นที่หัวใจย่อมส่งผลให้เกิดความผิดปกติที่อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้เช่นเดียวกัน